Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Radou 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 2016/679 18/2018 Z. z. o&ochrane osobních údajů (dále jen „zákon o OOU“). Bezpečnost osobních údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

Naše údaje

Kdo jsme?

Osobní údaje zpracovává
Obchodní jméno: Vámoš stav s.r.o.
reg.: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I., odd. Sro., vl. čj. 139676/B
Sídlo: Bojnická 22, Bratislava – městská část Nové Město 831 04

IČ: 52 584 071
DIČ: 2121080225
IČ DPH: CS 2121080225

Kontaktní osoba: Richard Vámoš
Email: info@vamosstav.sk
Tel.: +421 903 249 841

(dále jen „provozovatel“).

Kategorie osobních údajů, účel, právní základ a období

Jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na jakém právním základě a na jaké období?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nutně potřebujeme k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje zpracováváme pro tento účel:

Účetní agenda

Osobní údaje osob vedených v účetnictví zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro fakturační účely, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis pro účely vedení účetnictví a plnění si povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a jiných relevantních právních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností. Účetní doklady uchováváme 10 let.

Prodej zboží a služeb

Osobní údaje osob zákazníků zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro fakturační účely, adresa pro doručení, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis pro účely uzavření a plnění smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.

Kontaktní formulář pro zájemce

Osobní údaje zájemců zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, email, telefonní kontakt a předmět zprávy za účelem přijetí a vyřízení vaší poptávky. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy, resp. předsmluvních vztahů. Osobní údaje uchováváme 6 měsíců.

Kontaktní formulář pro obchodní partnery

Osobní údaje obchodních partnerů zpracováváme v rozsahu obchodního jména, kontaktní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy, resp. předsmluvních vztahů. Osobní údaje uchováváme 6 měsíců.

Zasílání newsletteru zákazníkům

Osobní údaje stávajících zákazníků zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení a email za účelem zasílání newsletteru na právním základě oprávněného zájmu, kterým je informování o činnosti provozovatele a přímý marketing. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let. Zákazník může kdykoli namítat zpracování osobních údajů a odhlásit se z newsletteru kliknutím na link, který je v patičce každého mailu.

Správa sociálních sítí

Osobní údaje fanoušků našich oficiálních stránek na sociálních sítích zpracováváme pro účely správy sociálních sítí. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, kterým je prezentace provozovatele a jeho služeb prostřednictvím sociálních sítí. Osobní údaje zpracováváme po celou dobu, než jste fanouškem naší stránky.

Cookies

Cookies zpracováváme pro zajištění funkčnosti naší webové stránky a jejího snadnějšího používání a pro reklamní účely. Právním základem pro zpracování cookies je váš souhlas, který nám dáte zakliknutím příslušného tlačítka na cookies liště. Cookies uchováváme 15 měsíců.

Souhlas

Ve výše uvedených případech zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě souhlasu, tzn. jen s vaším souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení na náš email nebo v případě cookies změnou nastavení prohlížeče.

Příjemci

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje poskytujeme třetí osobě, jen pokud nám to vyplývá z zvláštního zákona nebo je to nezbytné k plnění smlouvy. Jde zejména o orgány veřejné správy a jiné oprávněné subjekty.

Vaše osobní údaje dále poskytujeme zprostředkovatelům, kteří nám dodávají odborné a specializované služby. S každým zprostředkovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracovávání osobních údajů a zavázali je mlčenlivostí. Zpracováváním osobních údajů jsme pověřili:

 • poskytovatele web hostingu,
 • správce webové stránky,
 • online aplikaci pro fakturaci
 • online aplikaci pro rozesílání emailů.

Třetí země

Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Osobní údaje přenášíme do třetí země, a to do USA. Uvedená země poskytuje přiměřené záruky za bezpečnost vašich osobních údajů.

Stížnost

Nejste spokojeni?

Pokud nejste spokojen s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email info@vamosstav.sk.Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

Úřad na ochranu osobních údajů
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Způsob zpracování osobních údajů

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vedeme záznamy o všech zpracovatelských činnostech a máme zavedená potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jaké máte jako dotyčná osoba práva?

GDPR Vám přiznává určitá práva, kterými můžete ovlivnit, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Ne všechna práva však můžete uplatnit za každých okolností. Je třeba přitom vycházet z právního základu zpracování osobních údajů.

 1. Právo na přístup k údajům
  Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k datům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracovávání vašich osobních údajů naší společností.
 2. Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti.
 1. Právo na vymazání
  Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O jejich vymazání nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
  • je už nepotřebujeme k účelu, pro který jste nám je poskytli;
  • odvoláte svůj souhlas;
  • namítáte vůči zpracování svých osobních údajů;
  • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
  • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost;
  • jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;
 1. Právo na omezení zpracování
  Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, budeme vaše údaje pouze uchovávat a dále s nimi pracovat již nebudeme. K omezení zpracovávání vašich dat dojde, pokud:
  • nám sdělíte, že jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost;
  • je zpracováváme nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili;
  • je už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
  • namítáte vůči zpracování svých osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
 1. Právo na přenosnost údajů
  V zákonem stanovených případech máte právo, abychom vaše osobní údaje přenesli dalšímu provozovateli. Týká se to zejména zpracování osobních údajů jsou souhlasem nebo za účelem plnění smlouvy, pokud jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a je to technicky možné.
 1. Právo namítat
  V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě oprávněného zájmu, máte právo namítat proti jejich zpracovávání. Pokud neprokážeme, že existuje vážný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy, zpracování osobních údajů se na základě vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončí.

Vaši žádost, kterou uplatňujete některá z výše uvedených práv, nám můžete poslat emailem nebo poštou na adresu uvedenou výše. Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jakým podáte žádost.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění. Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Máte zájem o naše produkty?

Vyplňte tento formulář a náš obchodník vás bude kontaktovat

  Zpět nahoru